องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
          การศึกษา โรงเรียน 6 แห่ง

                    1 หมู่ 4 โรงเรียนวัดบันไดม้า

                    2 หมู่ 5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
                    3 หมู่ 6 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ
                    4 หมู่ 7 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง
                    5 หมู่ 8 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
                    6 หมู่ 14 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
                    1 หมู่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า
                    2 หมู่ 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง
                    3 หมู่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบันไดม้า
 
สาธารณสุข
          โรงพยาบาล 1 แห่ง
          หมู่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่า