องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
 
รวมแผนงานต่างๆ อบต.ปากช่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานกิจการสภา
 
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

การบริการขั้นพื้นฐาน
 


ไฟฟ้า
          องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านในตำบลปากช่อง จำนวน 22 หมู่บ้าน และในขณะนี้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน
 
น้ำประปา
          พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในปัจจุบัน ประชาชนมีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
การจัดการขยะ
          องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีบริการจัดเก็บขยะ โดยมีรถขยะจำนวน 3 คันออกเก็บขยะ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องเช่าสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล ซึ่งอยู่ในตำบลหนองสาหร่ายเพื่อจัดการกำจัดขยะจาก 22 หมู่บ้าน
 
โครงสร้างพื้นฐาน พื้นฐาน
          การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง ถนนในหมู่บ้านที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรไปมานั้น ปัจจุบันมีทั้งถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจะได้ดำเนินการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง เข้าไปในหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วและเพื่อใช้ในการนำผลผลิตของเกษตรกรออกจำน่ายสู่ตลาด
                                   
สะพาน
          จำนวนสะพานคอนกรีต 3 แห่ง (หมู่ 1 บ้านคลองตาลอง, หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า, หมู่ 17 บ้านสะพานดำ)
          จำนวนสะพานเหล็ก 3 แห่ง (หมู่ 3 บ้านโป่งประทุน, หมู่ 11 บ้านปากช่อง, หมู่ 20 บ้านไทยเจริญ)
 
แหล่งน้ำ
          จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1 สาย (แม่น้ำลำตะคลอง)
          จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง 4 แห่ง (คลองลำทองหลาง คลองตาลอง คลองหนอง ผักเสน และคลองตะโกวา)
          จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น 10 แห่ง
          จำนวนบ่อสาธารณะ 48 แห่ง
          จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 8 แห่ง