องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
 
รวมแผนงานต่างๆ อบต.ปากช่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานกิจการสภา
 
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

สมาชิกสภา อบต.
 
นายประสิทธิ์  อุตทะปา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชัย ปาแน่
นางประเทือง  เลทัม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอภิสิทธิ์  แสงรัศมี
นายนุกูล  ร่วมสุข
นายสมาน  เคระนัน
นายพงศ์วิชญ์  พิมพาลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสมควร สวนชูผล
นายกิตติ  ราชจันทึก
นายอุทัย  คงเพ็ชร -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายณรงค์ วุฒิพนมศักดิ์
นางเตือนจิตร์ ยิ่งนอก
นายสุพัฒน์ สิทธิปัญญา
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายประเที่ยง  จันทรัตน์
นายอนุวัฒน์ แจ้งสวัสดิ์
นายทวี จูฑะรัตน์
นายบุญร่วม เขียวเนตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
-ว่าง-
นายสมจิตต์ ขอต่อกลาง
-ว่าง-
นายแรม  ยานโคกกรวด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
-ว่าง- -ว่าง-
นายนิเวศน์ ต้นสมบูรณ์
นายไพทูรย์ สาระกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายประสิทธิ์  อุตทะปา

 -ว่าง-

นายสมพงษ์  ลอยพิมาย
นายประจักษ์  อ่ำพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายณพงษ์  กร่ำกลาง 
นายวิชัย ปาแน่
นางประเทือง  เลทัม
นายมานิต นาคจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
-ว่าง- -ว่าง-
นางประไพ วรศิริสุข
นายสิทธิโชค วิเศษรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
นายบุญส่ง  พรมสันเทียะ
-ว่าง-
นายนิรันดร์  ภูมูล
นายเสน่ห์  ขอนดอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
นายประสิทธิ์  จันทบุญ

นางสมหมาย บุญเลี้ยงมา

นายธัชกรณ์ธนิน ผลสันเทียะ
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22