วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเช็คระยะตามรอบที่กำหนด ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถกระเช้า ทะเบียน ๘๖-๘๙๐๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน ๘๗ ๒๙๐๑ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อแฟลชไดร์ ๓๒ GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(พานพุ่มดอกไม้และชั้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (บริเวณไร่ทอสี-หมู่ ๑๐) หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านบันไดม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง