วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างออกแบบก่อสร้างสะพาน คสล. (คุ้มบ้านลุงจำรัส) หมู่ที่ ๒๐ บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ ด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อถุงมือยางสีฟ้า L วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-๖๐๒๕ MFP จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมประตูด้านหน้า อาคารสำนักงานปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง