วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษายานพาหนะ รถจักรยานยนต์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ขพ 8836 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ขง ๘๘๐๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์หน้าโฟมิก้า ขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน ขฉ-๖๒๓๑ นม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ขร ๑๕๘๔ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติกสำหรับรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง