วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยผ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาค่าปะยาง ขพ ๘๘๓๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปลั๊กไฟพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother HL-๒๒๕๐ DN จำนวนเงิน ๘๕๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ กองคลัง ๒,๖๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเช็คระยะตามรอบที่กำหนด ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถกระเช้า ทะเบียน ๘๖-๘๙๐๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง