วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphalt Concrete (บริเวณเส้นเชื่อมคุ้มบ้านต่ำ) บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
12  มี.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณสามแยกหนองตาแก้ว-หนองใหญ่) บ้านหนองตาแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๐๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถยนต์ ๘๗ ๒๙๐๑ นม จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๘,๗๓๒.๒๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๖,๐๕๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย ๕) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณหนองมะค่า-คลองตาลอง) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง