วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2561
เช่าเต็นท์โค้งขาวและโต๊ะชุด (ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ) จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง ระหว่าง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างค่าซ่อมแอร์ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๗,๑๖๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕,๑๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยหลังตึกครูประนอม) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมผิวถนน ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยธนากร) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นหมู่ ๙ เชื่อม หมู่ ๑๐) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณปากทางบ้านผู้ใหญ่ยัง-บ้านนายรำพึง) บ้านหนองผักเสน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยบ้านนางเจียว) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยคุณนายตุ่ม) บ้านสะพานดำ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง