วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณหนองมะค่า-คลองตาลอง) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านหนองตาแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นเชื่อมหนองมะค่า) บ้านคลองตาลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเช็คระยะตามรอบที่กำหนด ๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ทะเบียน ขฉ-๖๒๓๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๙๘๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างค่ากรอบเว่นตาพร้อมเลนส์สายตา จำนวน ๕ รายการเป็นเงิน ๑๑๗,๒๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านย่าอนงค์) บ้านโนนอารีย์ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา