วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านย่าอนงค์) บ้านโนนอารีย์ หมู่ที่ 19
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึก Kyocera FS-๑๑๒๐D จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมตกแต่งขบวนรถงานน้อยหน่า และของดีเมืองปากช่อง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน ธงเฉลิมพระเกียรติไวนิล ติดเสาไฟฟ้า ตัวอาคาร ถวายพระพรรัชกาลที่ ๑๐ และธงผ้าตราสัญญลักษณ์ วปร. เบอร์๖ ธงผ้าชาติไทย เบอร์๖ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๔,๙๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ย-๓๑๔๗ นม จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๗๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึก Brother HL-๒๑๓๐ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถหมายเลขทะเบียน ขง-๘๘๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง