องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

สำนักงานปลัด
 

นายอธิภัทร หวังกั้นกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพิศมัย ไกรดงพลอง
หัวหน้าสำนักปลัด


ายพงษ์อนันต์ คำภา

นางสาวฐานิดา  นาควิเศษ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางสาวศรีสุดา  พฤกษา นายอรรถกร  ศรีแก้ว นางสาวมนภัทร  ลำพูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
  นางสาวปวันรัตน์  มณีวัฒน์  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
นางสาวนันทิกานต์ สุนันทา นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้างประจำ(คนงาน) ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นางรสสุคนธ์  ป้องกลาง นางสาวอรทัย  เงินรวง นางสาวปรียาภรณ์ ป้องกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นางสาวนภาพร อุตทะปา
 นางสาววัชรัตน์  จั่นพงษ์
นางสาวกมลทิพย์  นาวงษ์
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 นายบุญยงค์ ห้าพุทรา นายณัฐพงษ์ จันทร์ศรี
 ว่าง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวอรชามา มีระหันนอก
 

นักการภารโรง
งานด้านสวัสดิการสังคม
นางสาวสุนีรัตน์ วิลาวรรณ์
นายศิลา รักษาวัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 

นางสาวอนงค์ เทศจันทึก
 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
จ่าเอกอรรถสิทธิ์ อาจมนตรี
 
 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
 
นายปิยะพงษ์  เสาวกูล
 
 
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
 
นายทวนทอง นาคจันทร์ นายนพดล จั่นพงษ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)

 
นายปราโมทย์ นวลจันทร์  นายกำธร  บัวงาม นายธนู  ทันครบุรี
พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

   


 

   
งานด้านส่งเสริมการเกษตร
นายธรรมศิลป์ ขอนพกลาง
นางสาวเพ็ญศรี เจียมผักแว่น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ