องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
 
รวมแผนงานต่างๆ อบต.ปากช่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานกิจการสภา
 
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

กองคลัง
 
นางสุภาวดี หลาบอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางศรีวัฒนา  ช้างแก้ว นางยุพิน  มงคลคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
 
 
นางมัณฑนา  ภัทรวรรณ นางอิงอร  บุญเจริญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จ่าเอกหญิงน้ำผึ้ง  คงนาคพะเนา นางสาวปภาวรินท์ ประสานเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาภรณ์  พงษ์สาหร่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์เงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บเก็บรายได้