องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

กองช่าง
 
 
นายปรีชา สกุลพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัชวาล  พุทธไธสง -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นายวิชัย มณีสาร
นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย
นายชีวภัทร จันทรัตน์ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธาอาวุโส
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
นางสาวสุชาดา ดีพันลำ   นายอำพัน เนื้อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
นายสัญญา  สุมาลัย นายจิรเดช  พิมพาลัย นายอำนาจ เนื้อทอง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป