องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
 
รวมแผนงานต่างๆ อบต.ปากช่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานกิจการสภา
 
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ของผู้บริหาร
" พัฒนาทั่วถึง ครอบคลุมทุกภารกิจ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ "
 
นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานตามความถนัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเป็นหลัก
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล
          -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นตลาดกลางจำหน่ายพืชผลการเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชน
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรตามทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง
          - ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโค แพะ แกะ ฯลฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
 
ด้านสังคม
          - เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เช่นการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ ดูแลประชาชนในชุมชนตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ จนกระทั่งเสียชีวิต
          - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
          -ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
          - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การออกกำลังกายภายในชุมชน
          - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิดชูผู้สูงอายุ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นและจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเด็กวัยก่อนเรียน
          - ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
          - ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมป้องกัน แก้ไข
          - ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพตำรวจอาสาสมัครหมู่บ้านเพื่อบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในชุมชน
          - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของตำรวจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในตำบล
          - จัดตั้งและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          - สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา
          - ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กเพิ่มขึ้น
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          - ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างเตาเผาขยะไร้มลภาวะให้กับวัดที่อยู่ในชุมชน
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
          - จัดทำข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนา
          - สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
และขยายไหล่ถนนตามลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามความเหมาะสมและได้มาตรฐาน
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบำบัดน้ำเสียอย่างมีระบบ
          - สนับสนุนการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ แสงสว่างรายทางและประปาทุกหลังคาเรือน
          - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างด้านแรงงาน การตรวจสอบและกำกับดูแล
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
          - ส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - เพิ่มมาตรการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
          - ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและจัดความสวยงามบริเวณบ้านทุกหลังคาเรือนอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นระเบียบร่วมกัน เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล