องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ของผู้บริหาร
" พัฒนาทั่วถึง ครอบคลุมทุกภารกิจ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ "
 
นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานตามความถนัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเป็นหลัก
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล
          -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นตลาดกลางจำหน่ายพืชผลการเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชน
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรตามทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง
          - ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโค แพะ แกะ ฯลฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
 
ด้านสังคม
          - เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เช่นการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ ดูแลประชาชนในชุมชนตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ จนกระทั่งเสียชีวิต
          - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
          -ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
          - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การออกกำลังกายภายในชุมชน
          - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิดชูผู้สูงอายุ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นและจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเด็กวัยก่อนเรียน
          - ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
          - ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมป้องกัน แก้ไข
          - ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพตำรวจอาสาสมัครหมู่บ้านเพื่อบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในชุมชน
          - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของตำรวจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในตำบล
          - จัดตั้งและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          - สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา
          - ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กเพิ่มขึ้น
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          - ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างเตาเผาขยะไร้มลภาวะให้กับวัดที่อยู่ในชุมชน
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
          - จัดทำข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนา
          - สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
และขยายไหล่ถนนตามลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามความเหมาะสมและได้มาตรฐาน
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบำบัดน้ำเสียอย่างมีระบบ
          - สนับสนุนการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ แสงสว่างรายทางและประปาทุกหลังคาเรือน
          - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างด้านแรงงาน การตรวจสอบและกำกับดูแล
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
          - ส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - เพิ่มมาตรการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
          - ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและจัดความสวยงามบริเวณบ้านทุกหลังคาเรือนอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นระเบียบร่วมกัน เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล