วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านลุงไพศาล) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนายคำภา-คุ้มป่าองุ่น) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (คุ้มหนองฟักทองถึงหมู่ ๒๐) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองผักเสน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองผักเสน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์ ตามรายการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอย ๘) หมู่ที่ ๑๗ บ้านสะพานดำ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากบ้านนายสรรชาย หมู่ที่ ๑ บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนางสมปอง-บ้านนายประเสริฐ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสวอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยรินญาฮิลล์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกะโตวา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอยบ้านลุงไพศาล) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง