วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กน ๔๕๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้านนายณัฐสิทธิ์) หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มฯ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ ทะเบียน ๘๗-๙๓๖๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง