ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

  กิจกรรมเก็บกล่องนมจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  กิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567"

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี