องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา