องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายกฤษณะคม สกุลร่วมสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-8349293

นายวิชัย ปาแน่ นางประเทือง เลทัม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 082-5656141 โทร. 082-5515659

นายธำรงค์ ธรรมานุวงศ์ นายพงศ์วิชญ์ พิมพาลัย นางปริศนา วงษ์สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร. 099-0363897 โทร. 084-9596190 โทร. 061-1343489นายจำนงค์ นาชัยเพชร นายไพบูลย์ กาญจนวัฒนา นายถาวร สิงห์ประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร. 063-7522424
โทร. 083-0204104 โทร. 087-9624764

นายอนุวัฒน์ แจ้งสวัสดิ์ นางสิริกร คำมาพันธ์ นายบุญจันทร์ วิชาเกวียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร. 087-2409742 โทร. 090-2515982 โทร. 085-1043319

นายนิพนธ์ พงษ์สาหร่าย นางสมพร พรจำเริญ นายไพฑูรย์ สาระกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร. 081-9771403 โทร. 065-3350089 โทร. 087-2394629นายกฤษณะคม สกุลร่วมสุข นายสำราญ จันทร์ศรี นายวิชัย ปาแน่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร. 084-8349293 โทร. 090-3722543 โทร. 082-5656141


นางประเทือง เลทัม นายสมพงษ์ ฤทธิสน นางประไพ วรศิริสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
โทร. 082-5515659 โทร. 089-2858247 โทร. 081-7259753นายบุญส่ง พรมสันเทียะ นายเสน่ห์ ขอนดอน นายสุรินทร์ กลิ่นกุหลาบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21
โทร. 082-1261236 โทร. 084-4753549 โทร. 084-5784641
นายธัชกรณ์ธนิน ผลสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22

โทร. 063-0028752