องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายอธิภัทร ภวัตเหมสกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
061-5954196

นางพิศมัย ไกรดงพลอง

นางสุภาวดี หลาบอินทร์

นายปรีชา สกุลพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

096-1619428
085-4791917
081-9677553

นางพิศมัย ไกรดงพลอง
นายอธิภัทร ภวัตเหมสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 096-1619428
061-5954196