องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางพิศมัย ไกรดงพลอง
หัวหน้าสำนักปลัด
096-1619428


ายพงษ์อนันต์ คำภา

นางเด่นเดือน งามขำ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
092-8236465

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
094-4167474
 

นางสาวศรีสุดา  พฤกษา นายอรรถกร  ศรีแก้ว นางสาวมนภัทร  ลำพูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
086-8656885
นิติกรชำนาญการ
086-6497866
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
081-9709980
 
 -ว่าง-  นางสาวปวันรัตน์  มณีวัฒน์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
096-9642622
นางสาวนันทิกานต์ สุนันทา นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้างประจำ(คนงาน) ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวอรทัย  เงินรวง นางรสสุคนธ์  ป้องกลาง นางสาวปรียาภรณ์ ป้องกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นางสาวนภาพร อุตทะปา
นางสาวกชกร วาสุเทพรักษ์
นางสาวกมลทิพย์  นาวงษ์
คนงาน คนงาน
คนงาน


นายประเสริฐ คล่องแคล่ว
นางสาวอรชามา มีระหันนอก
คนงาน
นักการ

  งานด้านสวัสดิการสังคม

นางสาวสุนีรัตน์ วิลาวรรณ์
นายศิลา รักษาวัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
086-4617598
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
095-6129717

 
 

นางสาวอนงค์ เทศจันทึก
 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน
081-5479866
 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
จ่าเอกอรรถสิทธิ์ อาจมนตรี
 
 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
063-5192944
 
 

 
 
 
นายปิยะพงษ์  เสาวกูล
 
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
089-4239155
 

นายทวนทอง นาคจันทร์ นายนพดล จั่นพงษ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)

นายปราโมทย์ นวลจันทร์  นายกำธร  บัวงาม นายธนู  ทันครบุรี
สิบเอกณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง
พนักงานดับเพลิง คนงาน
คนงาน
คนงาน

   


 

   
งานด้านส่งเสริมการเกษตร


นายธรรมศิลป์ ขอนพกลาง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
083-3651654