องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองคลัง

นางสุภาวดี หลาบอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิริเพ็ญ  ซื่อสัตย์
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางศรีวัฒนา  ช้างแก้ว นางยุพิน  มงคลคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางมัณฑนา  ภัทรวรรณ ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จ่าเอกหญิงน้ำผึ้ง  คงนาคพะเนา นางสาวปภาวรินท์ ประสานเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาภรณ์  พงษ์สาหร่าย นายรัตนชัย  สมอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์เงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บเก็บรายได้


นายภานุพงศ์ วงษ์เสมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้