องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองคลัง

นางสุภาวดี หลาบอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
085-4791917

นางสาวศิริเพ็ญ  ซื่อสัตย์
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
081-5493870
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางศรีวัฒนา  ช้างแก้ว -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
081-3412203
นักวิชาการพัสดุ
จ่าเอกหญิงน้ำผึ้ง  คงนาคพะเนา นางยุพิน  มงคลคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
082-8643833
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
061-1536914
นางสาวปภาวรินท์ ประสานเนตร นางสาวธนพร  หลาบอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งานจัดเก็บรายได้

นางมัณฑนา  ภัทรวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
081-4947523
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวนิภาภรณ์  พงษ์สาหร่าย นายรัตนชัย  สมอ่อน นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์เงิน นายภานุพงศ์ วงษ์เสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้