องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายปรีชา สกุลพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-9677553

-ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
-ว่าง-
นักวิชาการงานช่าง
นายวิชัย มณีสาร
นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย
นายชีวภัทร จันทรัตน์ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
083-9361969
นายช่างโยธาอาวุโส
065-2455935
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
093-5153989
 
นางสาวสุชาดา ดีพันลำ  -ว่าง-  -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 2 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
นายสัญญา  สุมาลัย นายจิรเดช  พิมพาลัย นายอำนาจ เนื้อทอง
คนงาน คนงาน คนงาน