องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายปรีชา สกุลพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นายวิชัย มณีสาร
นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย
นายชีวภัทร จันทรัตน์ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธาอาวุโส
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
นางสาวสุชาดา ดีพันลำ   นายอำพัน เนื้อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
นายสัญญา  สุมาลัย นายจิรเดช  พิมพาลัย นายอำนาจ เนื้อทอง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป