องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
  1.แนวทางการพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม สัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
  2. แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  3. แนวทางการค้นหาและพัฒนาค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
  4. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
  5. การพัฒนา การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
  6. การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว / ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
   
2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
  1. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
  2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมะสม สอดคล้อง
  4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
  1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์
  2. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
  4. แนวทางการพัฒนาเพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
  5. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างภูมิปัญญา
  6. แนวทางการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานงานสินค้าชุมชน
  7. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
   
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
  1. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน
  2. แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
  3. แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น
  4.แนวทางการจัดการ การบำรุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. แนวทางการสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
  6. แนวทางการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน
  7. แนวทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและระดับสากล
   
5. ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1. แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
  2. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
  3. แนวทางการสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  4. แนวทางการขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
  5. แนวทางการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
  6. แนวทางการพัฒนาผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
   
6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  1. แนวทางการจัดการศึกษา
  2.แนวทางการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV โดยจัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3.แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
  4.แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร
  5.แนวทางการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
  6.แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
  7.แนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น
  8.แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
   
7. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน
  1.แนวทางการส่งเสริมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
  2.แนวทางการก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่
   
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
  1.แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
  2.แนวทางการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
  3.แนวทางการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
  4.แนวทางการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์