องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองการศึกษา ฯ

นายอธิภัทร ภวัตเหมสกุล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
061-5954196
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

นายสิปปกร ปานเรือนแสน
นายปฏิญญา กางนอก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
087-6363433
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
093-2649654
นางสาวแสงอรุณ  ฆ้องดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวินัย มณีศรี
คนงาน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวสมควร นิลล้อม
ครู(คศ.1)
-ว่าง-
นางสาวน้ำผึ้ง เกนอก
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 

 

นางสาวชลธิชา  เชิงขุนทด

นางสุพรรณี กีรนันทน์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัญญาภรณ์  บัวบานศรี
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก