องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขฯ


นางพิศมัย ไกรดงพลอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
096-1619428


นางสาวตติยา กลิ่นอำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
090-2583134


-ว่าง-
นางสาวจิราพร สุนทรพินิจ นางสาวเหมือนฝัน  ตะคร้อสันเทียะ
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสาธารณสุขฯปฏิบัติการ
082-2293599
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
094-0018024
นักวิชาการสาธารณสุข


นายสมหมาย ตรีตะคุ นายสมเดช  ตรีตะคุ
ลูกจ้างประจ้าง(คนงานประจำรถขยะ) ลูกจ้างประจำ(คนงานประจำรถขยะ)นางสาวปริสา คงเจริญ นายแหลม ทองคำ
นายจิรศักดิ์ จันทรทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
 
 นายธีระชัย สุวิชา นายหลง  เขินกลาง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)นายวรรณธนะ บุญไทยกลาง นายมีชัย ศรีอุทธา นายอุเทน พุทธิวัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายสัมฤทธิ์ จักรแก้ว
นายประเสริฐทรัพย์ มุ่งแปลงกลาง
นายวีระศักดิ์ โพธิ์ไพร
นายบุญยงค์ ห้าพุทรา
  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายสิรภพ  พรมกะมนต์  นายวทัญญู  สุดสงวน นายศราวุธ  จันทรทวี
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


 

นายสรายุธ มิยะวงศ์ นายณัฐศักดิ์ วนกลาง นายณัชพิทักษ์  พหลโสภาพันธุ์   
นายสามารถ สุทธิปลื้ม
คนงาน คนงาน คนงาน คนงาน