องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ของผู้บริหาร


" ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาครอบคลุมทุกภารกิจ สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เน้นให้บริการที่เป็นเลิศทุกด้าน "