องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดใหญ่ประกอบด้วย หมู่บ้านจำนวน 22 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ระหว่าง ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลขนงพระ ตำบลจันทึก ตำบลกลางดง และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโดยมีอาณาเขต ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจันทึกและตำบลหนองสาหร่าย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกลางดง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลขนงพระและตำบลหนองน้ำแดง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกลางดง เขตป่าสงวนดงพญาเย็น และตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 
เนื้อที่
          มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 148.96 ตารางกิโลเมตร จำนวน 93,118 ไร่
 
ภูมิประเทศ
          ตำบลปากช่องพื้นที่ทางด้านตะวันตกและด้านใต้เป็นที่ราบเอียงและหุบเขา ซึ่งระยะทางสูงประมาณ 450 เมตร ขึ้นไป ส่วนทางด้านเหนือและตะวันออก เป็นที่ราบเอียงและลอนคลื่นนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำทองหลาง, คลองตาลอง, คลองหนองผักเสน และคลองกะโตวา