องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
          การศึกษา โรงเรียน 6 แห่ง

                    1 หมู่ 4 โรงเรียนวัดบันไดม้า

                    2 หมู่ 5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
                    3 หมู่ 6 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ
                    4 หมู่ 7 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง
                    5 หมู่ 8 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
                    6 หมู่ 14 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
                    1 หมู่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า
                    2 หมู่ 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง
                    3 หมู่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบันไดม้า
 
สาธารณสุข
          โรงพยาบาล 1 แห่ง
          หมู่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่า