องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐานไฟฟ้า
          องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านในตำบลปากช่อง จำนวน 22 หมู่บ้าน และในขณะนี้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน
 
น้ำประปา
          พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในปัจจุบัน ประชาชนมีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
การจัดการขยะ
          องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีบริการจัดเก็บขยะ โดยมีรถขยะจำนวน 3 คันออกเก็บขยะ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องเช่าสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล ซึ่งอยู่ในตำบลหนองสาหร่ายเพื่อจัดการกำจัดขยะจาก 22 หมู่บ้าน
 
โครงสร้างพื้นฐาน พื้นฐาน
          การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง ถนนในหมู่บ้านที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรไปมานั้น ปัจจุบันมีทั้งถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจะได้ดำเนินการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง เข้าไปในหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วและเพื่อใช้ในการนำผลผลิตของเกษตรกรออกจำน่ายสู่ตลาด
                                   
สะพาน
          จำนวนสะพานคอนกรีต 3 แห่ง (หมู่ 1 บ้านคลองตาลอง, หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า, หมู่ 17 บ้านสะพานดำ)
          จำนวนสะพานเหล็ก 3 แห่ง (หมู่ 3 บ้านโป่งประทุน, หมู่ 11 บ้านปากช่อง, หมู่ 20 บ้านไทยเจริญ)
 
แหล่งน้ำ
          จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1 สาย (แม่น้ำลำตะคลอง)
          จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง 4 แห่ง (คลองลำทองหลาง คลองตาลอง คลองหนอง ผักเสน และคลองตะโกวา)
          จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น 10 แห่ง
          จำนวนบ่อสาธารณะ 48 แห่ง
          จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 8 แห่ง