องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3)การพัฒนาบุคลากร [ 1 ก.พ. 2566 ]71
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4)การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 1 ก.พ. 2566 ]63
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ก.พ. 2566 ]71
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2)การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.พ. 2566 ]61
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ก.พ. 2566 ]62
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]167
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]148
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]147
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]213
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]154
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]214
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]187
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2564 ]146
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]155
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]202
16 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2564 ]152
17 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 20 เม.ย. 2564 ]162
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2564 ]146
19 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]152
20 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]208
 
หน้า 1|2