องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

คณะผู้บริหาร

นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 0876272727
นายกฤษณะคม สกุลร่วมสุข นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0848349293
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0892824848
นายประพฤติ กิติสุนทร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0640787979