องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

สมาชิกสภา อบต.

นายอภิสิทธิ์  แสงรัศมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชัย ปาแน่
นางประเทือง  เลทัม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
นายนุกูล  ร่วมสุข
นายสมาน  เคระนัน
นายพงศ์วิชญ์  พิมพาลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสมควร สวนชูผล
นายกิตติ  ราชจันทึก
นายอุทัย  คงเพ็ชร -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายณรงค์ วุฒิพนมศักดิ์
นางเตือนจิตร์ ยิ่งนอก
นายสุพัฒน์ สิทธิปัญญา
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายประเที่ยง  จันทรัตน์
นายอนุวัฒน์ แจ้งสวัสดิ์
นายทวี จูฑะรัตน์
นายบุญร่วม เขียวเนตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
-ว่าง-
นายสมจิตต์ ขอต่อกลาง
-ว่าง-
นายแรม  ยานโคกกรวด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
-ว่าง- -ว่าง-
นายนิเวศน์ ต้นสมบูรณ์
นายไพทูรย์ สาระกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
-ว่าง-

 -ว่าง-

นายสมพงษ์  ลอยพิมาย
นายประจักษ์  อ่ำพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายณพงษ์  กร่ำกลาง 
นายวิชัย ปาแน่
-ว่าง-
นายมานิต นาคจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
-ว่าง- -ว่าง-
นางประไพ วรศิริสุข
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
นายบุญส่ง  พรมสันเทียะ
-ว่าง-
นายนิรันดร์  ภูมูล
นายเสน่ห์  ขอนดอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
นายประสิทธิ์  จันทบุญ

นางสมหมาย บุญเลี้ยงมา

นายธัชกรณ์ธนิน ผลสันเทียะ
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22