องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

หัวหน้าส่วนราชการ


นายอธิภัทร ภวัตเหมสกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางพิศมัย ไกรดงพลอง

นางสุภาวดี หลาบอินทร์

นายปรีชา สกุลพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพิศมัย ไกรดงพลอง
นายอธิภัทร ภวัตเหมสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ