องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 


สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

                                             ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง ๗,๖๒๐ ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน ๒๙๖ ตร.เมตร โดยทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมพร้อมบดอัดแน่น จำนวน ๙๐๖ ตร.เมตร รวมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน (ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-๒-๓๐๑)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ปากช่อง ตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. และในวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากช่อง ชั้น ๓) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง อบต.ปากช่อง ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.koratdla.go.th,www.pakchongsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๑๘๐๐๑ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

           อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผู้เสนอราคามาทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
 
  
                              ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 


                                                 (นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
     เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ