องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) ตั้งไว้  370,000.-  บาท บ้านหนองกะโตวา  หมู่ที่ 10  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิด ผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 134 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง 670  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน  31  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 10 ข้อ  22)

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ