องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 15) จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

1.โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณบ้านนางอนงค์) ตั้งไว้  203,000.-บาท บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø  6  นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า  2  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00*2.00*00.15 เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  24  ข้อ  8)                
2.โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านนายวิชัย) ตั้งไว้  212,000.-บาท บ้านเหนือ หมู่ที่ 15  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø  6  นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า  2  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.0*2.0*0.15 เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมวางท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 13.5  ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว เป็นระยะทาง 100 เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 15) จำนวน 2 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ