องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) [ 16 พ.ย. 2564 ]232
22 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]209
23 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 [ 4 ต.ค. 2564 ]60
24 แผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]149
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]233
26 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]155
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]285
28 แผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]175
29 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]193
30 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]136
31 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]192
32 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]195
33 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท นส.3 [ 29 พ.ค. 2563 ]177
34 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท สปก. [ 29 พ.ค. 2563 ]169
35 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]142
36 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]191
37 ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยในกรณีเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 เม.ย. 2563 ]183
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]148
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 5 พ.ย. 2562 ]190
40 แผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]132
 
|1หน้า 2|3